NYHEDSBREV – Bestyrelsesmøde 11. maj 2023

Ny bestyrelse
Bestyrelsesmødet d. 11. maj var første gang at den nye bestyrelse havde møde efter Generalforsamlingen. I en positiv stemning er Bestyrelsen blevet konstitueret og der er nedsat forskellige arbejdsgrupper som vil fortsætte arbejdet med udviklingen af området til gavn for alle medlemmer. Bestyrelsen ser frem til det
kommende samarbejde.

Nyhedsmails
Som skrevet i tidligere nyhedsmail har Bestyrelsen arbejdet på at kunne sende nyhedsmails ud når der
bliver lagt nyt på grundejerforeningens hjemmeside. Denne mulighed er indfaset og der er allerede mange som har valgt at abonnere på nyheder fra hjemmesiden.
Har du endnu ikke valgt dette, så klik ind på dette link og tilmeld dig;
https://www.grf-kildemarken.dk/nyhedsbreve/

Bio-gruppen

  • Bio-gruppen vil gerne invitere interesserede medlemmer til en hygge arbejdseftermiddag i løbet af juni.
    Hold øje med vores Facebookgruppe. Der kommer et opslag med mere info om arrangementet.
  • Som tidligere nævnt har Bio-gruppen i gang med at klippe visne blomster ned i Rosenhaven, så nye grønne skud kunne få lys og levesteder for arter kunne bevares.’
  • Sideløbende arbejder Bio-gruppen med at rejse midler, primært gennem fonde, få at få en egentlig ”planterenovering” af Rosenhaven. Ansøgning er bl.a. sendt afsted til ”The Velux Foundation” og bestyrelsen krydser fingre for fremtidige tilsagn.

Se mere om Bio-gruppens arbejde under menupunktet “Projekter” på hjemmesiden.

Parkeringsforbud
Som nævnt på hjemmesiden d. 1. maj, så forventes det at Ringsted Kommune beslutter begrænsning af
parkering på de nordlige boligveje. Henholdsvis Kildehøjvej, Kildemosevej og Kildeskovvej.
Grundejerforeningens bestyrelse har sendt høringssvar til kommunen, og viser forståelse for at
renovationsbiler skal kunne komme uhindret til boliger. Bestyrelsen finder det dog til gene at der skal laves
et egentligt P-forbud på vejene, og vil via en ekstern rådgiver søge at finde alternative løsninger på
problemet. Bestyrelsen håber at dette vil blive taget til efterretning i kommunen og at der kan findes frem
til et kompromis.

Drift af vejbelysning
Grundejerforeningen ejer i dag lysmasterne på boligvejene. Disse vedligeholdes og driftes af
Ringsted Kommune jf. de aftaler som blev lavet da området blev etableret.
Bestyrelsen kan konstatere at Ringsted Kommune på Klima og Miljøudvalgsmøde d. 17. maj, har haft en
temadrøftelse om gadebelysning på private fællesveje.
Det er bestyrelses vurdering at denne temadrøftelse kan medføre ændret praksis fra Ringsted Kommune,
og at kommunen på sigt vil overdrage vedligehold og drift af belysningen til Grundejerforeningen. En sådan overdragelse vurderes at kunne gennemføres inden for gældende lovgivning, men bestyrelsen kan ligeledes konstatere at det vil medføre en ikke uvæsentlig forøgelse af foreningens driftsudgifter.
Derfor følges de kommunale drøftelser tæt og bestyrelsen vil informere løbende når der er nyt om sagen.

Grøn infrastruktur

  • På stien ved den nordlige stamvej (ud mod plantebæltet mod Køgevej) hænger trækronerne langt ud over stien og dette medfører større mængder af nedfaldsfrugt. Bestyrelsen har derfor igangsat en beskæring af trækronerne.
  • Bestyrelsen er opmærksom på fremtidige udfordringer for træer der kan vælte f.eks. ifm. storm. Der er derfor igangsat vurderinger af hvilke træer som skal fældes på sigt og udviklingen følges. Når træer fældes vil stammer og grene i størst mulig grad blive genanvendt i området.

Fællesskabsdag / Sankt Hans aften 2024
Bestyrelsen ønsker at styrke fællesskabet på tværs af alle boligformer i området. Derfor arbejdes der på at
arrangere en fællesskabsdag ifm. Sankt Hans aften 2024.
Dagen er p.t. på idestadiet, men håbet er at kunne arrangere en dag med f.eks. fælles kræmmermarked på Grønningen, kage- og saftevandsdeling, børneaktiviteter, samt at dagen sluttes med fælles Sankt Hans bål på den store fodboldbane.
Der vil inden for den kommende tid blive lavet et opslag i foreningens Facebook gruppe hvor der søges
efter frivillige som vil deltage i arbejdet med at planlægge dagen.

På bestyrelsens vegne
Mads Nielsen