Biodiversitetsprojektet

Baggrund
Verden befinder sig midt i en biodiversitetskrise, som vi i Grundejerforeningen Kildemarken ikke kan sidde overhørig. Vi råder over et stort område med potentiale til forbedring af forhold for både planter og dyreliv – og i sidste ende også for alle os mennesker.
Ringsted Kommune har endda sendt en opfordring afsted, hvor vi bliver bedt om at bakke op om initiativet til at blive Danmarks vildeste kommune.

Områdets biodiversitetsudvalg “Biogruppen” blev nedsat af Grundejerforeningen Kildemarkens bestyrelse i 2021.

Formål
Udvalget består af frivillige ildsjæle, der har sat sig følgende formål med arbejdet:

  • Fremme biodiversiteten på GFKs område.
  • Udarbejdelse af et forslag til hvordan GFK får mest biodiversitet for pengene – og så vidt muligt sparer penge på vedligeholdelse af GFKs område på længere sigt.
  • Udarbejder forslag til beplantning af Rosenhaven.
  • Skabe synlighed, information og inspiration for beboerne på GFKs område.
  • Fremme interessen blandt beboerne mhb. inddragelse i aktiviteter, der kan fremme biodiversiteten.


Hvem er Bio-gruppen ?
– nyt billede og medlemsoversigt kommer – fotografen er på vej!


Hvad sker der?
I denne sektion vil vi løbende opdatere på fremdrift og status på vores arbejde.
Nyeste indlæg øverst:

Juni 2024 – Mathias

Fremskridt foregår sjældent uden bump på vejen. Det har vi også måttet sande i Biogruppen. Således tager det bare ekstremt lang tid at implementere ændringer, og derfor har det også været småt med synlige tiltag og opdateringer fra os.

Den gode og store nyhed siden sidste opdatering er, at det er lykkedes Biogruppen at få tildelt fondsmidler til etablering af nye bede i Rosenhaven. Det er sket som følge af, at Biogruppen søgte midler i fondspuljen “Villum Fondens opslag Dagslys og frisk luft 2023“. Bevillingen er på 173.000 kr.

Visionen i planteplanen, som dannede grundlag for ansøgningen til Villumfonden, skal inden vi kan igangsætte gøres operationel, altså virkelighedscheckes. Således at vi sikrer en langtidsholdbar løsning, som ikke kræver intens pleje, og vi derved minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Det viste sig desværre at være en langstrakt proces, men forventningen er, at vi modtager en opdateret plan med tilbud på driftsomkostninger fra vores nuværende grønne driftsleverandør (HedeDanmark) inden længe.

Da vi ikke kan etablere nye bede i jord fyldt med frø fra tidligere vækst, stod valget mellem at forny de øverste 10 cm jord, dække området med plastik en hel sæson, eller at holde væksten nede en hel sæson.

Biogruppen valgte i samråd med bestyrelsen i grundejerforeningen den sidste løsning, af økonomiske hensyn og af bæredygtighedshensyn.

Så lige nu er Rosenhaven absolut ikke attraktiv at se på! Vi har allieret os med et firma, der jævnligt fjerner, hvad der kommer op af jorden, så frøbanken i jorden minimeres.

Rosenhaven som den vil se ud i sæson 2024 – med vækst der jævnligt fjernes.

Vi forventer at kunne plante Rosenhaven til i efteråret 2024, og vi glæder os rigtig meget til at præsentere planerne for jer!

Inden vi kan etablere de nye bede, skal planteplanen godkendes både af bestyrelsen i Grundejerforeningen Kildemarken og af Ringsted Kommune. Biogruppen skal desuden dokumentere projektet og økonomien i projektet overfor Villumfonden og selvsagt også for bestyrelsen.

De midlertidige bede på Grønningen, hvor Ringsted Forsyning har gravet fjernvarmerør ned, er nu blevet fjernet og græsset genetableret.

Den godkendelse Ringsted Kommune gav til bedene, var midlertidig, og derfor benyttede vi lejligheden til at få entreprenøren til gratis at så græs istedet, nu hvor entreprenøren alligevel skulle reetablere de øvrige græsarealer, hvor fjernvarmerørene var lagt ned.

Vi håber at kunne etablere nye bede eller andre tiltag i biodiversitetens tegn, når Rosenhaven er etableret og vi forhåbentlig får kapacitet og fornyede kræfter i form af flere frivillige til nye projekter. Hvor, hvordan, hvad og hele projekteringen er ikke begyndt endnu.

Marts 2023 – Hanne

I løbet af de seneste måneder har Biogruppen lavet en hel del arbejde bag kulisserne.

Først og fremmest har vi fået formuleret en strategi for de grønne områder her i Kildemarken. Strategien er udarbejdet med afsæt i Olgas speciale, som hun udarbejdede i forbindelse med sin uddannelse som landskabsarkitekt. 

Vi har således nu vores egen strategi for mere biodiversitet i Kildemarken og Skovgården – både på kort og på lang sigt.

Biogruppens strategi blev godkendt af bestyrelsen i Grundejerforening Kildemarken i november 2022.
Da strategien inkluderer områder udenfor Grundejerforening Kildemarkens område, er der desuden indhentet særskilt godkendelse fra:

  • Bestyrelsesformand for andelsforeningen AB Skovgården.
  • Bestyrelsesformand for RAB-afdelingen Skovgården.

Strategien blev herefter fremlagt for Ringsted Kommune, som tilkendegav, at vi kan fortsætte med strategien, og at den er et godt basisfundament til fremtidig godkendelse af ændringer i området. 

Biogruppens strategi kan læses her: Strategi for biodiversitet i Kildemarken

Hvis du har lyst til at læse Olgas speciale, som danner baggrund for strategien, så finder du det her: Speciale_Kildemarken og Skovgaarden_Olga Rakitchenkova

Vinteren og de første måneder af det nye år har således båret præg af mødeaktivitet og skrivearbejde for Biogruppens medlemmer. Helene fra Biogruppen har desuden brugt en hel del tid på at researche fonde, som vi kan søge for at finansiere nogle af de fremtidige grønne projekter her i Kildemarken.
Da Biogruppen ikke selv har et budget, vil gruppen være afhængig af støtte fra Grundejerforening Kildemarken samt af at søge finansiering gennem mulige fonde mv. Der venter os således et stort arbejde forude med at søge fonde, så det kommer vi til at kaste en del kræfter efter i den kommende tid.

For overhovedet at kunne få mulighed for at søge fonde, havde Biogruppen behov for en ændring af grundejerforeningens vedtægter. Denne ændring blev stemt igennem på grundejerforeningens generalforsamling.

Biogruppen har siden sidste sommer kun bestået af en lille flok mennesker, så det er os en stor glæde, at vi i løbet af den seneste tid har fået nye, kompetente kræfter som medlemmer af Biogruppen. Tusind tak for det – vi glæder os meget til samarbejdet og over, at vi nu er lidt flere til at løfte opgaven!

Biogruppens møder og aktiviteter vil fremover være åbne for alle at kunne deltage i efter egen interesse og fra gang til gang. Det vil fortsat være “permanente” medlemmer, som vil være den bærende drivkraft. 

Biogruppen holder møde første onsdag i hver måned kl. 19 i mødelokalet i Kildemarken nr. 193.
Alle interesserede er mere end velkommen!

Lige nu er Biogruppen i gang med at få udarbejdet en planteplan for Rosenhaven. Planteplanen udarbejdes af Olga og skal siden hen godkendes af Ringsted Kommune. 

Et af de principper, som Biogruppen har vedtaget i strategien, er, at vi skal udnytte den jord, vi allerede har, og det betyder, at urter, planter mv. skal kunne vokse i den eksisterende jord. Det betyder så samtidigt, at vi fremover nok skal vænne os til, at Rosenhaven kommer til at bestå af andet end roser. Roser er ganske enkelt for pasnings- og vandingskrævende i en jord, som den der er i Rosenhaven.
Og ud fra et biodiversitetsmæssigt synspunkt findes der andre planter, som skaber langt bedre føde- og levevilkår for de trængte insekter.
Vi skal ikke arbejde imod naturen, men med den. Samtidig skal vi vælge planter, som ikke er for pasningskrævende for at holde udgifterne til vedligehold af bedene nede.

De nye blomsterbede på Grønningen er blevet klippet ned, og vi er spændte på at se, hvordan de udarter sig i år. I år vil der primært komme blomster fra de frø, der blev smidt sidste år. Så i år ser vi naturen folde sig lidt mere ud på egen hånd, og vi glæder os til at se resultatet.
Vi håber, at I alle nyder foråret og alle dets skønne forårsbebudere!

Oktober 2022 – Hanne

De seneste måneder har Biogruppen gennemgået og arbejdet videre med Olgas materiale, som hun udarbejdede i forbindelse med sit landskabsarkitektspeciale, hvor hun tog udgangspunkt i området her i Kildemarken og Skovgården. Vi har gennemgået alle Olgas forslag til forbedringer og ændringer, og ud fra disse er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores egen strategi for biodiversitet i Kildemarken og Skovgården – både på kort og på lang sigt.

Vi vil præsentere vores strategi for Grundejerforeningen Kildemarkens bestyrelse i starten af november, og såfremt bestyrelsen godkender strategien, vil vi derefter søge godkendelse hos Ringsted Kommune. Vi håber selvfølgelig, at vi får godkendelse fra begge parter, så vi kan komme i gang med det videre arbejde.

Derudover har vi igen haft besøg af fotojournalisten fra DAB. Dette besøg var en oplagt mulighed for os for at gennemgå det arbejde, vi har udført det seneste år, men også for at italesætte nogle af de udfordringer vi har mødt, og på hvilke områder vi er blevet klogere.

Lige nu glæder vi os meget over, at blomsterbedene på Grønningen står så flotte, på trods af nogle massive startvanskeligheder i form af opgravningsarbejde og længere perioder med tørke. Men nu er det bare så fint at kigge på, og vi håber, at du nyder blomsterne lige så meget som os!

Vi er klar over, at det kan være noget af en omvæltning at byde lidt mere vild natur velkommen.
I foråret og sommeren fik vi mange positive tilkendegivelser vedrørende Rosenhaven. Flere var søde til at tage billeder og dele på Facebook, og der var i det hele taget meget positiv respons, selvom bedene ikke så ud, som de plejede. Tak for det!

Her i efteråret står bedene i Rosenhaven lidt mere triste, og for at skabe rum og lys for de nye planter, som er i gang med at titte frem, så har vi besluttet at gennemføre en nedklipning af nogle af de afblomstrede blomster. Dette vil dog ske med hensyn til de dyr og insekter, som netop har glæde af de gamle plantedele gennem efteråret og vinteren. Derfor vil vi ikke klippe alle blomster i Rosenhaven ned, men lade et stykke stå, så larver og insekter har gemmesteder og noget at leve af, også når det bliver koldere.

På den måde prøver vi både at tage hensyn til naturen, men også til alle jer som har jeres daglige gang gennem Rosenhaven.

August 2022 – Mathias

En blåfugl er på besøg i Rosenhaven.

Bio-gruppen har ligesom resten af Danmark holdt sommerferie.
Medlemmerne har haft behov for at puste ud efter nogle krævende måneder i forbindelse med Olgas store indsats herude.
Her i august har Bio-gruppen genetableret sig med nye såvel som gamle medlemmer. Vi bygger videre på det fundament, som den hidtidige Bio-gruppe har etableret og ser frem til at dele og arbejde endnu mere involverende og transparent med alle interesserede i vores allesammens Kildemarken-område.

Første fokus for Bio-gruppen bliver at gennemgå det omfattende materiale, som Olga udarbejdede i forbindelse med sit landskabsarkitektspeciale, hvor hun tog udgangspunkt i vores område.

Forsøgene med bede på Grønningen (og bag skoven ind mod Skovgårdshave), samt de midlertidige installationer på grusarealet vil blive evalueret.

Med afsæt i alt det ovenstående vil Bio-gruppen fremlægge forslag til den strategi, som ifølge aftale med Ringsted Kommune skal danne grundlag for områdets udvikling.

Denne strategi vil i første omgang blive præsenteret for Grundejerforeningen Kildemarkens bestyrelse og først efter godkendelse her, vil Ringsted Kommune blive bedt om også at godkende oplægget, så vi for alvor kan komme i gang med at forbedre vores allesammens område.

Vi bemærker med glæde, at interessen for vores arbejde vokser, og således er vi blevet kontaktet af journalisten fra DAB, der gerne vil følge op på artiklen i DAB-bladet fra 2021. 
Vi var sågar inviteret med på “Klimatopmødet” i Ringsted Kongrescenter, hvor Mathias deltog, og vi har endvidere fået invitation til “Naturens Dag”.

Vi ser frem til nogle meget spændende måneder og glæder os til at komme videre med arbejdet.

Maj 2022 – af Mathias

Starten af maj stod i “Den Grønne Dag i Kildemarken”s tegn, og der blev brugt rigtig mange timer på planlægning og afvikling af arrangementet, der blev afholdt søndag d. 8. maj i smukt vejr.

Bio-gruppen fik endnu flere værdifulde input og gode snakke med deltagerne, og både børn og voksne gik til hånde med div. aktiviteter på dagen.

Du har sikkert set billederne fra arrangementet i områdets facebook-gruppe, men hvis ikke kan de ses her: 

https://www.facebook.com/groups/96237358131/permalink/10161509147528132/

Resten af måneden har Olga (der havde en meget stor aktie i arrangementet d. 8. maj) skullet skrive sit landskabsarkitekt-speciale færdigt, og Bio-gruppen har samlet kræfter og afventet, at Ringsted Forsyning får klargjort de opgravede jordområder til såning. Et arbejde der desværre blev meget forsinket pga. den lange tørkeperiode.

Tidsplanen ser nu sådan ud, at Bio-gruppen forventer at kunne etablere de midlertidige løsninger, altså bedene, hurtigst muligt i juni, så vi stadig kan nå at få glæde af sommerblomsterne.

Parallelt hermed går Bio-gruppen nu, sammen med Olga, igang med at udvælge de initiativer, der er kommet på bordet under alle de beboerinddragende initiativer i april og maj. Altså dét, der skal danne grundlag for den samlede plan, som skal godkendes af både Grundejerforeningens bestyrelse, Skovgården* og Ringsted Kommune.

Aftalen med Grundejerforeningens bestyrelse er, at planerne præsenteres i starten af juli, og derefter aftaler vi det videre forløb med Ringsted Kommune.

*såfremt Bio-gruppen ser muligheder for at implementere initiativer på Skovgårdens område.

April 2022 – af Mathias

April har været en meget hektisk måned, og der har været en masse aktivitet. Bio-gruppen holdt et indlæg på Grundejerforening Kildemarkens generalforsamling (d. 31/3), hvor vi gav en status og introducerede Olga fra DAB, som er en ubeskrivelig stor hjælp for vores arbejde.
Du kan se materialet fra vores indlæg under “Generalforsamling”.
Vi er godt i gang med beboerinvolveringsfasen, hvor vi opsøger inspiration og lytter til beboernes holdninger og meninger omkring vores område, og selvfølgelig også ønsker til hvor vi gerne skulle hen med vores arbejde. Således har vi afholdt flere arrangementer over et par dage, med fokusgruppeinterviews, hvor alle beboergrupper har været inviteret.
Vi har også haft besøg af Ringsted Kommune for at fremlægge vores arbejde og ideer for dem, men også for at få deres støtte og forståelse for vores projekt – og vi har fået noget værdifuld viden tilbage, som vi kan bruge fremadrettet.
Vi kører ad to spor: Et midlertidigt, som let kan rulles tilbage, og så et mere strategisk spor, som skal godkendes af bestyrelserne og præsenteres for kommunen, inden vi implementerer. Forhåbningen er, at vi med baggrund i det gode input vi har fået fra beboerne, kan have en plan/strategi klar i løbet af maj måned.
Af midlertidige tiltag er vores opmærkning af blomsterbed eneste synlige ændring i området. Et tiltag som er godkendt af grundejerforeningen og fremlagt på generalforsamlingen – uden indvendinger. Der er selvsagt tale om en midlertidig afmærkning, som vil blive taget ned/ændret, så snart Ringsted Forsynings entreprenør har fået sået græs på det øvrige opgravede og genetablerede område. Blomsterfrø vil blive sået, så snart vi har aftalt detaljerne med Ringsted Forsyning.
Bio-gruppen har desuden haft besøg af Aktive Fællesskaber i DAB for at høre, hvordan vi kan hjælpe/bruge hinanden i vores arbejde OG så er Bio-gruppen i gang med at arrangere en “Kom-sammen”-dag søndag 8. maj, hvor alle opfordres til at deltage. På dagen vil der være mulighed for at møde Bio-gruppen, vores arbejde samt deltage i en række spændende aktiviteter i området – for både børn og voksne. Alle har derved mulighed for at engagere sig, alt efter lyst og overskud og sætte deres præg på og komme med endnu flere gode input.
Mere information om arrangementet når vi nærmer os.

Marts 2022 – af Mathias

Vi har fået nyt navn. Fremfor det knap så mundrette og lidt for institutionelle navn “Biodiversitetsudvalget” har vi omdøbt os selv til “Bio-gruppen”, som vi vil markedsføre os under fremadrettet.
Ud over navneskiftet, er meget sket siden vi startede. Der er fx blevet skrevet en artikel om os i “DAB nyhedsbrev for bestyrelsesmedlemmer“, vi har lært en masse om os selv, området og vores muligheder/begrænsninger. Vi har kommunikeret en masse, indsamlet en masse frø (både fra politikere og venlige beboere), lagt en masse planer … men vi har også måttet indse at vi ikke bare har kunnet sætte en masse synlige ændringer igang, hvor gerne vi end ønskede det.
Vi har, som det øvrige samfund, været begrænset af corona, så det har været svært at mødes fysisk over vinteren. Ikke desto mindre er det lykkedes os at få en stærk kompetence med “på holdet” i form af DABs landskabsarkitektsstuderende, Olga, som vederlagsfrit yder os stor assistance. Olga er igang med sit speciale – og arbejdet i Kildemarken danner grundlag herfor.

Vi har i de forgangne måneder haft kommunikation med Ringsted kommune, for at få klarhed over vores “råderum”. Kommunen har holdt fast i formuleringen i kommunalplanen for området om, at kommunen skal godkende alle ændringer. Det har været en bitter pille at sluge, for en ellers meget motiveret “Bio-gruppe”. Så vi er igang med, sammen med Olga, at udarbejde en samlet plan, som vi kan invitere kommunen ud for at se, når den er på plads.
I mellemtiden har kommunen dog sendt en skrivelse rundt til boligselskaberne omkring “Vild natur i Ringsted kommune“, hvor kommunen opfordrer til at tage initiativ til mere biodiversitet – og ligefrem udlover pengepræmier! Det har givet fornyet gejst og vi er nu i fuld gang med at planlægge beboerinterviews, for at få så mange gode input som muligt, som vi kan tage med og forhåbentlig føre ud i livet.

Den første synlige ændring i området, regner vi med, bliver at vi begynder at opsætte skilte, med reklame for os selv, denne side og information om de fysiske ændringer vi laver i området – på stedet. Bio-gruppen har anmodet grundejerforeningen og Ringsted forsyning om ikke at genetablere græs på hele Grønningen, men istedet at klargøre et område pa ca. 60m3 til “bede” med sommerblomster.
Vi håber at I vil tage godt imod det og vi glæder os til arbejde for et mere biodiverst Kildemarken.

Opgravet område – udset til blomstersåning

Oktober 2021 – af Nadia
Vi har i nogen tid været i gang med det nye biodiversitetsudvalg, som består af repræsentanter fra både Kildemarken, Skovgården og parcelhuskvarteret. Andelshaverne er også velkomne, men vi har endnu ikke fundet en repræsentant.

Vores smukke, men også gennemsnitlig kedelige fællesarealer byder på så mange muligheder for at skabe skønne områder med blomster og små oaser af insektvenlige tiltag, og netop derfor er der blevet lavet et udvalg, der nu giver os muligheden for at etablere forandringer, der blandt andet kan skabe rum for leg for børn og nydelse for voksne.
Vi har nu gået de grønne områder igennem og talt om, hvor vi kunne hjælpe naturen med at få skabt noget mere biodiversitet og har i den forbindelse haft eksperter med på råd, fra både Danmarks Naturfredningsforening, projekt ”Vildmedvilje”, DAB’s egne naturvejledere og der er mere i støbeskeen.
Vi ser ikke kun udvalget som en måde at få mere naturrigt område. Vi har også fokus på, at vi skal inddrage jer beboere, da vi har brug for frivillige hænder til både det kreative, det tunge og det hyggelige. Udvalget er åben for dialog omkring ideer, nysgerrige og/eller kritiske spørgsmål, så kontakt os endelig og lad os få en snak.
Vores fokus er at skabe noget der kan være til gavn for alle. Vi vil opdatere siden her løbende.